Hastings 4 v worthing 3

Woodhams     v       P Larwood                 0.5

Cosens              v       F Skinner                    0-1

Kimber             v          R Nair                        0-1

Cload               v           K Homeyard           A-A

Stock               v           M Bennett                 0-1

Division 3 Results

1 2 3 4 5 6 7 8 plyd MP GP DP
1 Worthing 3  xxx 3 2.5 3.5  3.5 5 3 3.5 6.5 24 0
2 Argumentatives 2  xxx 3.5 2 3.5 4 2.5 3 7 4.5 20.5 1
3 Brighton & Hove 3 2.5 1.5  xxx 3.5 2.5 1.5 2.5 3 7 3.5 17 0
4 Woodpushers 2 1.5 3 1.5  xxx 2 4.5 3.5 2 7 3 18 1
5 Hastings & St Leonards 4  0.5 1.5 2.5 3  xxx 1.5 3 2.5 7 3 14.5 0
6 Brighton & Hove 4 0 1 3.5 0.5 3.5  xxx 1 2.5 7 2.5 12 0
7 Sussex University 1 2 2.5 2.5 1.5 2 4  xxx 6 2 14.5 0
8 East Grinstead 1 1.5 2 2 3 2.5 2.5  xxx 6 2 13.5 0